LATIHAN SOAL BAHASA SUNDA PILIHAN GANDA - KELAS 10


LATIHAN SOAL BAHASA SUNDA PILIHAN GANDA - KELAS 10

MAS MUARA – Latihan Soal Bahasa Sunda Pilihan Ganda – Postingan Kali ini admin akan memberikan contoh Soal Bahasa Sunda dalam bentuk Pilihan Ganda, terdapat 22 Soal dalam bentuk Bahasa Sunda semoga dapat membantu bagi anda yang membutuhkan.

Latihan Soal Bahasa Sunda Kelas 10

 1. Ieu dihandap aya runtuyan babagian biantara, iwal ti?
  A. Salam
  B. Panutup
  C. Eusi
  D. Bubuka
  E. Jawaban B C D leres
 2. Ari ngadadarkeun saniskara maksud nu biantara aya dina babagian biantara naon?
  A. Salam
  B. Panutup
  C. Eusi
  D. Bubuka
  E. Jawaban B C D leres
 3. Biasana muji kapangeran, nepikeun solawat, nepikeun panghormat ka hadirin anu ngaluuhan acara jeng ngahaturkeun nuhun ka girang acara aya dina babagian biantara naon?
  A. Salam
  B. Panutup
  C. Eusi
  D. Bubuka
  E. Jawaban B C D leres
 4. Naon wae anu sok aya dina bagian panutup biantara, iwal ti?
  A. Sanduk sanduk bisi salila cacarita aya kekecapan anu salah atawa teu merenah
  B. Ngahaturkeun nuhun kahadirin anu ges saregep ngabandungan biantara
  C. Nepikeun du’a jeung salam panutup
  D. Ngadadarkeun saniskara maksud nu biantara
  E. Jawaban A B C leres
 5. Ari biantara teh naon?
  A. Nepikeun omongan anu alus euntep seureuhna diharepeun balarea
  B. Nepikeun omongan ka babaturan dikelas
  C. Nepikeun omongan anu goreng diherepeun balarea
  D. Nepikeun tulisan ka balarea
  E. Nepikeun omongan anu teu alus euntep seureuhna diharepeun balarea
 6. Cara biantara ku maca teks disebut?
  A. Teknik impromtu
  B. Teknik naskah
  C. Teknik ekstemporan
  D. Teknik ngapalkeun
  E. Jawaban A B C D leres
 7. Teknik ekstemporan dina biantara nyaeta?
  A. Cara biantara ku maca teks
  B. Cara biantara ku ngapalkeun heula teksna
  C. Cara biantara teu dipersiapkeun heula/ dadakan
  D. Cara biantara ku nyiapkeun pokok-pokok materi anu bade didugikeun
  E. Jawaban A B C D leres
 8. Teknik impromtu dina biantara nyaeta?
  A. Cara biantara ku maca teks
  B. Cara biantara ku ngapalkeun heula teksna
  C. Cara biantara teu dipersiapkeun heula/ dadakan
  D. Cara biantara ku nyiapkeun pokok-pokok materi anu bade didugikeun
  E. Jawaban A B C D leres
 9. Dinten ieu teh kalintang bagjana kanggo simkuring sadayana. Oge janten dinten anu kalintang pikaseudiheunnana. Bagja wireh sim kuring sadaya tiasa lulus, sedih da apan sim kuring sadaya kedah ngarantunkeun ieu sakola, oge ngantunkeun ibu sinareng bapak …. jst.
  A. Salam
  B. Eusi
  C. Bubuka
  D. Panutup
  E. Panengah
 10. Wilujeng kantun ibu. Wilujeng kantun bapak…mung du’a anu ku sim kuring diteda sareng sareng sihapunten anu kasuhun. Mugi gusti nangtayungan.
  Wassalamu’alaikum Wr. Wb
  A. Salam
  B. Eusi
  C. Bubuka
  D. Panutup
  E. Panengah

DOWNLOAD LATIHAN SOAL BAHASA SUNDA KELAS 10

 1. Cara biantara ku maca teks disebut?
  A. Teknik impromtu
  B. Teknik naskah
  C. Teknik ekstemporan
  D. Teknik ngapalkeun
  E. Teknik jitu
 2. Cara biantara teu dipersiapkeun heula/ dadakan
  A. Teknik impromtu
  B. Teknik naskah
  C. Teknik ekstemporan
  D. Teknik ngapalkeun
  E. Teknik jitu
 3. Cara biantara ku ngapalkeun heula teksna
  A. Teknik impromtu
  B. Teknik naskah
  C. Teknik ekstemporan
  D. Teknik ngapalkeun
  E. teknik jitu
 4. Cara biantara ku nyiapkeun pokok-pokok materi anu bade didugikeun
  A. Teknik impromtu
  B. Teknik naskah
  C. Teknik ekstemporan
  D. Teknik ngapalkeun
  E. teknik jitu
 5. Bisa aya kajadian hiji paguneuman ku ayana … jalma. Salian ti?
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4
  E. 5
 6. Bentuk paguneman aya sabaraha?
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4
  E. 5
 7. “Bisa apal kumaha pikiranna, rasana, tur kahayangna”. Eta mangrupakeun manfaat paguneman pikeun saha?
  A. Anu nyarita
  B. Anu diajak nyarita
  C. Anu diobralkeun
  D. Anu dicaritakeun
  E. Anu diobrolkeun
 8. Manfaat paguneman pikeun anu nyarita naon?
  A. Bisa nembrakeun pikiran
  B. Bisa nembrakkeun pikiran, rasa jeung kahayang
  C. Bisa nembrakkeun rasa
  D. Bisa nembrakkeun kahayang
  E. Bisa nembrakkeun rasa jeung pikiran
 9. Bentuk paguneman saperti dina drama, puisi, jeung prosa ka asup kana bentuk paguneman naon?
  A. Bentuk basa lisan
  B. Bentuk basa isyarat
  C. Bentuk basa tulisan
  D. Bentuk basa sandi
  E. Jawaban A B C D leres
 10. Aturan paguneman kange anu resmi, saliat ti?
  A. Kudu milih ragam basa
  B. Henteu sagawayah
  C. Bisa sakarepna
  D. Ka uger ku jejer obrolan
  E. Jawaban A B D leres
 11. “ obrolan biasana ngaler ngidul, bisa sakarepna, teu kawateusan ku aturan-aturan anu tangtu”. Aturan eta ka asup kana aturan paguneman anu ?
  A. Resmi
  B. Henteu resmi
  C. Resmi kacida
  D. Heureuy
  E. Jawaban A B C D leres
 12. Contoh paguneman anu sifatna heunteu resmi diantarana nyaeta?
  A. Rapat
  B. Siga urang ngobrol biasa
  C. Diskusi
  D. Sawala
  E. Jawaban A C D leres

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama